Algemene voorwaarden voor adverterende sponsors

  1. Alle commerciële transacties tussen de VZW “Childlife Group”, (hierna “Childlife”) en de sponsor, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de sponsor, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Childlife houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.
  2. Iedere ondertekenaar van deze overeenkomst verbindt zich solidair met de persoon of rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, alsook de algemene voorwaarden vermeld op www.Childlife.be. En verklaart een exemplaar te hebben ontvangen bij ondertekening.
  3. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord kan deze overeenkomst of bestelling niet geannuleerd of opgeschort worden, om welke reden ook. Dit zijn gewoon jaarcontracten.
  4. De advertentie beperkt zich uitsluitend tot de zichtbaarheid van het logo van de sponsor.
  5. Onder geen beding kan Childlife aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen, storingen, technische problemen of andere (gedeeltelijke) onbeschikbaarheden van welke aard ook en de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade. Klachten in verband met foutieve logo op de website dienen ook binnen de 8 kalenderdagen na verschijning van de advertentie per mail aan info@childlife.be te worden overgemaakt, op straffe van on ontvankelijkheid. De uitvoering van de advertentie zal slechts als foutief kunnen worden beschouwd indien ze de publicatie onbegrijpelijk heeft gemaakt. In elk geval blijft de schadevergoeding beperkt tot de correcte verschijning van de advertentie. Childlife kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals, doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.d.
  6. Bij gebreke aan gehele of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van de factuur, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan contractuele rentevoet ten belope van 12% per jaar op het onbetaalde saldo. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Childlife eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 50,00 EUR. Indien de sponsor in gebreke blijft met de nakoming, de correcte en/of de tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is Childlife bovendien gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de sponsor volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Childlife behoudt onder alle omstandigheden het recht op betaling van alle facturen zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden.
  7. De sponsor geeft aan Childlife de toelating om de door de sponsor verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Childlife aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen Childlife en de Adverteerder. De sponsor kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de sponsor geen commerciële informatie van Childlife meer wenst te ontvangen, dient de Adverteerder Childlife hiervan op de hoogte te brengen.
  8. De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Childlife en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.
  9. Klachten ivm de facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend aan Childlife te worden overgemaakt.
  10. Deze algemene voorwaarden gelden naar Belgisch recht en bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.